Zásady spracovávania a ochrany osobných údajov

Platné od 01.05.2020

PRÁVNE PREDPISY

Osobné údaje spracuvávame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré dôsledne dodržiavame.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť PSYCHE CLINIC s. r. o., so sídlom Novohorská 10, 831 06 Bratislava, IČO: 52 921 166, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 144543/B.

Pre poskytnutie bližších informácií ohľadom ochrany a spracúvania osobných údajov môžete využiť náš kontaktný formulár na úvodnej stránke alebo nás môžete kontaktovať priamo prostredníctvom e-mailu na omamikova@psycheclinic.sk.

OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje spracovávame pri týchto službách alebo činnostiach:

 • Komunikácia
 • Za účelom poskytnutia našich služieb alebo pri ich poskytovaní prebieha medzi nami a vami komunikácia, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom kontaktného formuláru, telefónu, e-mailu, sociálnych sietí (napr. Instagram, Skype, Facebooku, atď.), osobného kontaktu alebo ďalších foriem. Počas tejto komunikácie spracovávame vaše osobné údaje ako je meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete. Tieto osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu a uchovávame ich maximálne po dobu 10 rokov po ukončení poskytovania našich služieb. Konkrétne sú vaše údaje spracovávané v nasledovnom rozsahu:
  • kontaktný formulár: meno, priezvisko, e-mail a ďalšie údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom správy,
  • e-mail: meno, priezvisko, email a ďalšie údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom e-mailu,
  • telefón: meno, priezvisko, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete počas rozhovoru,
  • sociálne siete: údaje z profilu na sociálnej sieti (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, URL adresa profilu, nick profilu a pod.) a ďalšie údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom správy.
 • Zmluvný vzťah
 • Pri poskytovaní našich služieb vzniká medzi nami a vami zmluvný vzťah, pri ktorom spracovávame vaše osobné údaje ako je meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete. Spracovávanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, pričom tieto údaje uchovávame maximálne po dobu 10 rokov po ukončení poskytovania našich služieb.
 • Marketing
 • Osobné údaje, ktoré získame od vás, spracovávame aj pre marketingové účely. Tieto osobné údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu s cieľom informovať vás o novinkách v službách, ktoré vám už poskytujeme alebo ponúknuť vám naše ďalšie obdobné produkty a služby. Tieto osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 2 rokov po ukončení poskytovania našich služieb.
 • Newsletter
 • Na základe vášho súhlasu so zasielaním noviniek (newsletter) t. j. marketingového obsahu, článkov alebo iného obsahu zverejňovaného na našich webových stránkach spracovávame vaše osobné údaje ako je meno, priezvisko a e-mail. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, na základe čoho vám ďalej nebudeme zasielať naše novinky (newsletter) a vami poskytnuté údaje vymažeme alebo anonymizujeme. Tieto osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 2 rokov po poslednom e-maile s novinkami (newsletter) odoslanom na základe vášho súhlasu.
 • E-shop
 • Aby sme vám mohli poskytnúť niektoré naše služby alebo produkty prostredníctvom e-shopu spracovávame vami poskytnuté údaje pri nižšie uvedených službách alebo činnostiach.
 • Profil na našej webovej stránke
 • Pre ľahšiu orientáciu vo vašich objednávkach vám ponúkame možnosť uskutočniť registráciu na našich webových stránkach, na základe ktorej vám vytvoríme neverejný profil. Za účelom vedenia vášho profilu vytvoreného pri registrácii spracovávame vaše osobné údaje ako je meno, priezvisko, e-mail, adresu trvalého bydliska, korešpondenčnú adresu, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete. Váš profil môžete kedykoľvek zrušiť, na základe čoho vami poskytnuté údaje vymažeme alebo anonymizujeme. Tieto osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 2 rokov po zrušení vášho profilu.
 • Faktúry vystavené na základe vašej objednávky
 • Na základe vami uskutočnenej objednávky vám vystavíme faktúru. Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, e-mail, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré sú uvedené na faktúre sme povinní spracovávať a uchovávať na základe právnych predpisov Slovenskej republiky. Tieto osobné údaje uchovávame maximálne po dobu 10 rokov po ukončení poskytovania našich služieb.
 • Prevádzkovanie našich webových stránok
 • Aby sme Vám zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok na chod našich webových stránok využívame tzv. cookies. Rovnako spracovávame informácie o konkrétnom zariadení ako je napr. operačný systém a jeho verziu, rozlíšenie obrazovky, typ a verzia prehliadača, a pod. Nesnažíme sa však identifikovať jednotlivých návštevníkov.
 • Čo sú súbory cookies?
 • Súbor cookie je malý textový súbor, ktoré naše webové stránky ukladajú vo vašom zariadení pri jej prehliadaní.
 • Čo robia súbory cookies?
 • Súbory cookies zaznamenávajú vaše kroky na našich webových stránkach, takže pri ďalšej návšteve ste pomocou nich od ostatných užívateľov odlíšení a webové stránky dokážu efektívnejšie reflektovať vaše potreby a zľahčiť tak váš pohyb po našich webových stránkach. Tieto informácie sú anonymné a využívame ich len vo veľmi obmedzenom rozsahu za účelom zlepšovania našich služieb a zabezpečenie správneho fungovania našich webových stránok.
 • Nastavenie súborov cookies
 • Súbory cookies môžete kedykoľvek vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa vám ich server snaží zaslať. Prostredníctvom European Interactive Digital Advertising Alliance v Európe alebo v nastaveniach mobilného zariadenia môžete cookies od Facebooku, Google a ďalších účastníkov aliancie vypnúť na tomto odkaze.
 • Aké druhy súborov cookies využívame?
 • Relačné súbory cookies, ktoré sú automaticky vymazané, akonáhle opustíte naše webové stránky. Pomáhajú v priebehu návštevy našich webových stránok ich správnemu zobrazeniu.

  Permanentné súbory cookies, ktoré sa ukladajú a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača.

  Avšak ani tieto cookies vás samy o sebe neidentifikujú ako jednotlivca, iba identifikujú prístup k stránkam a správanie používateľov pristupujúcich z určitého zariadenia (počítač, tablet, smart phone, a pod.). Všetky údaje sú anonymné, najmä na účely štatistík používania našich webových stránok.

  Permanentné súbory cookies sa používajú hlavne na meranie a reklamu.

  Meracie cookies má spoznať opakovanú návštevu našich webových stránok z rovnakého prehliadača na rovnakom zariadení a sledovať aktivity návštevníkov pri prezeraní našich webových stránok.

  Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach a iných webových stránkach na internete, ktoré sú zapojené do tohto reklamného systému. Cielená reklama je zobrazená na základe správania anonymného užívateľa či skupín užívateľov na webových stránkach, vďaka identifikácii ich prehliadača, ako bolo popísané vyššie. Ak ste napríklad minule hľadali kde sa dá opraviť televízor, pri vašej ďalšej návšteve vám cielená reklama pravdepodobne ponúkne alebo pripomenie práve túto službu.

  Naše webové stránky využívajú služnu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, LLC. Služba Google Analytics používa súbory cookies. Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google LLC, a to (i.) prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google LLC, (ii.) remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov), (iii.) rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov). Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tomto odkaze. Pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný na tomto odkaze.

  Prípadné ďalšie druhy cookies môžu byť ešte využité napríklad z dôvodu správneho fungovania našich služieb ako je napríklad náš e-shop.

PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii. K vašim údajom však majú prístup aj tretie osoby v nasledovných prípadoch:

 • Na základe súhlasu
 • Na základe vášho výslovného súhlasu budeme zdieľať vaše osobné údaje tretím osobám.
 • Na základe výzvy
 • Na základe vašej výzvy budeme zdieľať vaše osobné údaje tretím osobám. Spôsob a podmienky zdieľania budú špecifikované osobitnou dohodou.
 • Na základe poverenia
 • K vašim osobným údajom môžu mať prístup poverené tretie osoby ako naši zamestnanci, účtovníci, poskytovateľ e-mailových služieb a poskytovateľ dátového úložiska. Vaše osobné údaje spracovávajú výhradne na základe našich pokynov, a to v súlade s týmito Zásadami spracovávania a ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami pre zaistenie dôvernosti a zabezpečenie vašich osobných údajov.
 • Na základe právnych predpisov
 • Na základe právnych predpisov môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (napr. orgánom činným v trestnom konaní, a pod.), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom.
AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Spracovávanie vašich osobných údajov nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

VAŠE PRÁVA

Podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi nasledovné práva:

 • Právo odvolať súhlas
 • V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať oznámením o odvolaní súhlasu prostredníctvom kontaktného formuláru alebo e-mailu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracovávali.
 • Právo na prístup a na informácie o vašich osobných údajov
 • Máte právo na poskytnutie kópie vašich osobných údajov, ktoré máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu vašich osobných údajov
 • Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť vašich osobných údajov, ktoré máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto údaje upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) vašich osobných údajov
 • Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak tieto osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovávania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov
 • Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 • Právo na prenosnosť vašich osobných údajov
 • Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať
 • Máte právo namietať voči spracovávaniu vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
 • Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú nami spracovávané nesprávne máte možnosť podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na dozornom orgáne t. j. na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 • ZMENY NAŠICH ZÁSAD SPRACOVÁVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Akékoľvek zmeny, ktoré môžeme v budúcnosti v tomto dokumente vykonať, budú publikované na našich webových stránkach a ak to bude vhodné a možné, upozorníme vás na túto zmenu e-mailom. Vaše práva vyplývajúce z týchto zásad ochrany osobných údajov bez vášho výslovného súhlasu neobmedzíme.

error: Obsah je chránený!